دوچرخه کودک

شامل سایزهای 24 ، 26 ، 27.5 و 29 می باشد